Salærfastsættelse

Generelt om salærfastsættelse kan vi oplyse, at det i hver enkelt sag fastsættes ud fra følgende kriterier:

  • Sagens værdi, dens betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid – herunder om arbejdet har måttet ydes udenfor normal arbejdstid eller om der har været tale om en hastesag – ligesom det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn også tillægges vægt.
  • Kopi og portoudgifter samt opgaverelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten udover honoraret.
  • Afhængig af sagens karakter vil vi kræve at der indbetales et depositum ved sagens opstart. Derudover fakturerer vi som udgangspunkt bagud og typisk ved sagens afslutning. Vi forbeholder os dog a conto fakturering.
  • Betalingsfristen for afregning er som udgangspunkt 14 dage fra fakturadatoen og der tilskrives renter ved forsinket betaling i henhold til renteloven.

Vi undersøger altid klientens muligheder for at få vores vederlag dækket gennem offentlig- eller forsikringsdækket retshjælp, således at sagerne bliver mindst muligt økonomisk belastende for klienten. aftales med klienten.

Ansvar

Alle advokater hos Advokathuset Viborg er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet hos Codan Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokathuset Viborg, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Interessekonflikter

Vi påtager os ikke sager, hvor der er en aktuel eller en nærliggende risiko for interessekonflikt. For at undgå interessekonflikter har vi har faste interne procedurer, som bliver efterfulgt når vi modtager en ny sag.

Fortrolighed

Det er meget ofte en tillidssag, at gå til advokat! Derfor lægger vi stor vægt på den fortrolighedsforpligtelse, som alle vore ansatte er underlagt, og de oplysninger, som vi har fået som led i vores virke, behandles fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Etik

Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Vi skal efterleve det advokatetiske regelsæt, som er udgivet af Det Danske Advokatsamfund. De regler der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet kan findes på advokatsamfundets hjemmeside:
www.advokatsamfundet.dk

Lovvalg

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting med mindre dette

Om Advokathuset Viborg

Advokathuset blev i 1969 etableret af advokat Ejler Ejlersen. I hvert efterfølgende tiår er henholdsvis Kurt Kvist, Ole Anders Petersen og Henrik Ejlersen indtrådt som kompagnoner. Ejler Ejlersens udtrådte af advokatfirmaet i april 2011 og vil nu nyde sit otium.

Vi er et visionært og fremadrettet advokatfirma, og lægger vægt på faglig dygtighed, pålidelighed og ubetinget loyalitet over for klienten.I Advokathuset har vi gennem årene betjent en trofast og stigende kundegruppe i Viborg og omegn, men har også mange kunder på landsplan, specielt inden for forsikringsbranchen.

I 1975 etableredes en mindre afdeling i Stoholm og i 1994 kom afdelingen i Aalestrup til.

dvokathuset Viborg er organiseret som et interessentskab bestående af selskaber og personer. Advokaterne hos Advokathuset Viborg er beskikket af justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.