februar 2018
MaTiOnToFr
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Nyhedsbrev

Vedtægter for Skiveegnens Hestecentrum

 

 

 

 

 

§ 1. Navn og hjemsted

 

Stk. 1.
Foreningens navn er "Skiveegnens Hestecentrum" (SEH).

Stk. 2.
Klubbens hjemsted er Skive kommune.

§ 2. Formål

 

Stk. 1.
Foreningens formål er
- at igangsætte og understøtte tiltag, der skal bidrager til at gøre Skiveegnen attraktiv for hesteinteresserede, hestesportsudøvere og aktører med heste og hesterelaterede aktiviteter som erhverv.   
- at sikre koordinering mellem ovennævnte aktører samt mellem disse og relevante private og offentlige institutioner og personer
- at højne informationsniveauet om mulighederne og aktiviteterne på egnen lokalt, regionalt, nationalt samt over for turister.

§ 3 Medlemmer

 

Stk. 1.
Foreningen har både kollektive og individuelle medlemmer. Alle enkeltpersoner og lokale organisationer/foreninger, virksomheder ol.lign., der ønsker at fremme foreningens formål, kan blive medlem. Kollektive medlemmer opfordrer deres medlemmer til at tegne individuelt medlemskab.

 

Stk. 2.
Indmeldelse af medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til sekretæren, der tillige fører medlemsregister..

 

Stk. 3.
Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til sekretæren.

 

Stk. 4.
Bestyrelsen kan med øjeblikkelig varsel ekskludere et medlem, som efter bestyrelsens opfattelse
modarbejder foreningens formål eller med overlæg bringer foreningen i miskredit. Beslutningen kan tages med almindelig flertal, når en fuldtallige bestyrelse er til stede og deltager i afstemningen. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på den følgende generalforsamling.
Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning (jf. § 6 stk. 5)

 


§ 4 Økonomi, regnskab og revision

 

Stk. 1.
Udgifter til Skiveegnens Hestecentrums aktiviteter søges dækket ved:

 

A) Kontingenter fra medlemmer og kontingent fra organisationer,
B) Frivillige bidrag
C) Fundraising – herunder sponsorater samt private og offentlige fonde og puljer
Det på den ordinære generalforsamling valgte bestyrelse er ansvarligt for foreningens økonomi. Skiveegnens Hestecentrum tegnes økonomisk af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Der kan meddeles giro- og bankfuldmagter.

 

Stk.2.
Størrelsen af medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Der fastsættes hhv. et kollektivt og et individuelt medlemskontingent. Kontingent betales årligt og opkræves forud for hvert regnskabsår og forfalder til betaling den 31/12 forud for hvert regnskabsår.
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest den 30. september eller senest 9 måneder efter indmeldelsen, kan slettes.

 

Stk. 3.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der udarbejder budget for det kommende regnskabsår. Budgettet forelægges bestyrelsen til godkendelse.

 

Årsregnskab samt forslag til budget udsendes til foreningens medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af foreningens to revisorer.
Revisorerne skal efter regnskabets afslutning modtage årets regnskaber til revision senest ti dage inden generalforsamlingens afholdelse. Revisorerne skal derefter tilbagesende det påtegnede regnskab senest fem dage efter modtagelsen.

Stk. 4.
De to revisorer vælges af den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, således at én revisor er på valg hvert år. Desuden vælges én revisorsuppleant for ét år ad gangen.
Revisorerne og revisorsuppleanterne kan vælges uden for medlemskredsen.

 

Stk. 5.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingent.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af eventuelt udbytte.

§ 5 Bestyrelsens arbejde

 

Stk. 1.
Foreningens anliggende varetages af en bestyrelse på fem medlemmer. Der tilstræbes en bredt sammensat bestyrelse, således denne repræsenterer flere forskellige typer aktører relateret til heste/ponyer som hobby, sport og/eller erhverv.
Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, dog således at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Valgene afgøres ved simpelt flertal. Opstillede kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter. Den kandidat, der blandt de ikke-valgte har opnået flest stemmer, er 1.suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde med en formand, en næstformand, en kassér og en sekretær. På dette møde vedtages tillige en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen afgør selv i hvilke tilfælde suppleanterne skal indtræde i bestyrelsen. Forefindes der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan sammentræde på forlangende af et bestyrelsesmedlem.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende - og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, skal mindst tre bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen.
Næstformanden træder ved formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren tager referat af forhandlingerne og bestyrelsesmøderne.
Referat med, undtagelse af eventuelle personsager, er offentligt tilgængeligt.

Stk. 3.
Til varetagelse af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg bestående af et eller flere bestyrelsesmedlemmer suppleret af et antal medlemmer udpeget af bestyrelsen.

Stk. 4.
Bestyrelsen disponerer over foreningens midler, herunder fast ejendom og løsøre og varetager dens tarv på bedste måde. Bestyrelsen er bemyndiget til at undertegne dokumenter om køb eller salg og anden afhændelse, lånoptagning eller pantsætning af fast ejendom.
Foreningen forpligtes ved en underskrift af formanden, i dennes fravær af næstformanden og kassereren, baseret på foreliggende referat fra bestyrelsesmøde. Ved køb, salg, lånoptagning eller pantsætning af fast ejendom kræves dog generalforsamlingens godkendelse. Kun myndige medlemmer har stemmeret i sådanne anliggender.

Stk.5.
Bestyrelsen ansætter og afskediger eventuelt personale – herunder i forbindelse med projektansættelser.

§ 6 Generalforsamlingen

 

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2.
Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
Velkomst
Valg af dirigent og to stemmetællere
Formandens beretning
Kassererens beretning
Vedtagelse af regnskab og budget
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt.

Stk. 3.
Vedtægtsændringer, forslag og eventuelle yderligere punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 31/12.

Stk. 4.
Tid og sted for generalforsamlingens offentliggøres i Skive Folkeblad med senest 14 dage inden afholdelsen med henvisning til, at dagsorden og indkomne forslag mv. (jf. § 6 stk. 3) findes på foreningens hjemmeside. 

Stk. 5.
Vedtægtsændringer og eksklusion kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Øvrige beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig flertal. Ved stemmelighed er et konkret forslag forkastet.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Alle medlemmer har 1 stemme. Dog gælder følgende:
Kollektive medlemmer deltager i generalforsamlingen med 2 stemmer.
Medlemmet er stemmeberettiget, når kontingentbetalingen har fundet sted senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan foruden sin egen stemme kun medbringe én fuldmagt fra ét fraværende medlem, således at et medlem maksimalt kan afgive to stemmer.


§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver ønske herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse. Ekstra ordinær general forsamling afholdes efter samme regler som for den ordinære generalforsamling, dog er varslet minimum otte dage.

§ 8 Vedtægtsændringer

 

Stk. 1.
Vedtægtsændringer og eksklusion af medlemmer skal optages som særskilt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.

§ 9 Foreningens opløsning

 

Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
For at beslutningen om opløsningen skal være gyldig, skal denne vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger.
Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler et eller flere kulturelle formål i Skive kommune.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13.01.2009.

 

 

FORRETNINGSORDEN 2013

1.    Bestyrelsen holder mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Yderligere møder kan aftales efter behov eller ønske fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøderne holdes fortrinsvis en hverdag.

2.    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.  Sekretæren udsender dagsorden senest 8 dage før bestyrelsesmødet. Ønskes der punkter på dagsordnen ud over de faste punkter, skal disse være formanden i hænde senest 10 hverdage før mødet. Formanden er ordstyrer. I dennes fravær er næstformanden ordstyrer.

3.    Dagsorden har følgende faste punkter
a.    Økonomi og medlemmer
b.    Events
c.    Ridestier
d.    Hjemmeside

4.    Senere forslag kan behandler og beslutninger træffes, hvis bestyrelsen enstemmigt beslutter det.

5.    Afbud til bestyrelsesmøder gives så vidt det er muligt senest formiddagen forud for mødet pr. telefon eller mail. Formanden tager i samråd med næstformanden stilling til evt. aflysning, der så umiddelbart herefter meddeles bestyrelsesmedlemmerne.

6.    Sekretæren udarbejder og udsender et referat til bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter hvert møde. Bestyrelsesmedlemmerne har så 5 hverdage til gennemlæsning og evt. kommentar, er der ingen kommentar eller ændringer. Kommer der ingen indsigelser, betragtes referatet som godkend og skal offentligøres på hjemmesiden. Ved beslutninger, der kræver handling anføres, hvem der er ansvarlig for udførelsen af beslutningen.

7.     Der ydes ikke diæter og honorarer til bestyrelsesmedlemmerne, suppleanter og observatører.

SÅLEDES VEDTAGET PÅ BESTYRELSEMØDE DEN 30. APRIL 2013

Skiveegnens Hestecentrum