Referat generalforsamling 26.03.2013

 

Generalforsamling i Skiveegnens Hestecentrum (SEH)

Tirsdag d. 26. marts 2013 kl. 19.00
Restaurant Strandtangen
Strandvejen 28
7800 SkiveAftenens dagsorden :

1.    Velkomst ved formanden
Formanden for SEH, Maibritt Rittermann, bød velkommen til den årlige generalforsamling.

2.    Valg af referent, dirigent og to stemmetællere
Christina Bonde blev valgt til aftenens referent. Stinne Houlberg blev valgt til dirigent. Marianne Laursen og Mette Johansen blev valgt til stemmetællere.

Aftenens dirigent, Stinne Houlberg, kunne ligeledes byde velkommen til SEH's generalforsamling, og samtidig konstatere at denne var indkaldt efter foreningens forskrifter, og dermed lovlig.

3.    Formandens beretning
Formanden, Maibritt Rittermann, kunne berette at det forgangne år har været et meget stille år, med få arrangementer. Heraf blev et arrangement aflyst, og et andet blev aldrig til noget.

Foreningen var igen repræsenteret ved MidtWest Farmshow, og havde denne gang fået tildelt en bedre plads end det foregående år. Der blev på dagen tegnet nogle nye medlemmer.

I 2012 var der på Spøttrup Borg EM i ridderturnering, og her var SEH blevet indbudt til at være med i planlægningen af eventen. Til selve afviklingen af EM, var bestyrelsen repræsenteret rundt omkring på pladsen, og selve EM'et blev en succes, men foreningen fik ingen udbytte herfra, da der ikke blev gjort opmærksom fra de øvrige arrangører, om at SEH var en medspiller.

SEH og Skiveegnens Turistkontor er i det forgangne år gået ind i et samarbejde om at få mere fokus på ridemulighederne i kommunen, og i løbet af året er der blevet lagt nogle rideruter ind på foreningens hjemmeside, og der arbejdes fortsat på at få flere ruter tegnet og gjort tilgængelige for kommunens ryttere samt turister.

Formanden sluttede sin beretning af med at udtrykke en bekymring fra hele den siddende bestyrelse om foreningens berettigelse. Det har i de foregående år været svært at få nye kræfter til at engagere sig i foreningen og dens aktiviteter. Derfor indeholder aftenens dagsorden et punkt der udelukkende drejer sig herom.

4.    Kassererens beretning
Kassereren for SEH, Stinne Houlberg, kunne berette at der i det forgangne år var kommet lidt flere indtægter qua nye medlemmer.
Foreningen har haft udgifter til div. annoncer samt deltagelse ved MidtWest Farmshow. Desuden har der været udgifter til foreningens hjemmesider, både den nye såvel som den gamle. Der har været udgifter i det forgangne år på grund af et bankskift, og efter en bankfusion skal der nu betales gebyrer ved betalinger.
Der har i det forgangne år ikke været nogen indtægter ved arrangementer, da der, som formanden pointerede, ikke havde været afholdt arrangementer. Der har i løbet af året været renteindtægter.
Slutteligt kunne det berettes at årets resultat blev negativt, med et pålydende på -4.961,32 kr. og at foreningen har en beholdning på i alt 54.898,39 kr.

5.    Vedtagelse af regnskab og budget
Der er ikke lagt et budget for 2013, da det på aftenens generalforsamling skal besluttes om foreningen skal bestå.
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.

6.    Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag til aftenens møde.

7.    Fastsættelse af kontingent
Der blev stillet et forslag om at indføre et kontingentfrit år for menige medlemmer i 2014, for at lokke flere medlemmer til. Forslaget blev vedtaget. Derfor vil kontingentet i 2013 være 100 kr. for menige medlemmer, og 200 kr. for kollektive medlemmer, mens det i 2014 vil være gratis for menige, og fortsat 200 kr. for kollektive medlemmer.

8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:   
Christina Bonde - modtager genvalg
Jørn Laursen - modtager ikke genvalg

Marianne Laursen blev valgt ind i bestyrelsen i første valgrunde, men da der var lige mange stemmer til henholdsvis Christina Bonde og Mette Johansen, måtte der en ekstra valgrunde til, hvor Mette Johansen blev valgt ind i bestyrelsen, og Christina Bonde blev valgt til suppleant.

9.    Valg af revisor og suppleant
Christina Bonde blev valgt til revisor. Henrik Madsen blev valgt til revisor-suppleant.

10.    Ændringer af vedtægter
Bestyrelsen havde lagt et forslag frem om ændring af foreningens vedtægter.

De forslåede ændringer er i forbindelse med §3 stk. 2,3 og 4, §4 stk. 1, 2, 3 og 4, og §5 stk. 1, 3, 4 og 5 samt §6 stk. 2 og 3..

Der var ingen indvendinger mod ændringsforslagene, og ændringerne blev derfor vedtaget.

11.    Evt. nedlæggelse af SEH
Som både formanden, og siden kassereren nævnte, så blev der på aftenens generalforsamling taget stilling til foreningens fremtid. De tilstedeværende medlemmer af den siddende bestyrelse ytrede alle ønske om at lade foreningen bestå.
Problemet har været at virkeligheden ikke har fulgt med i planlægningen af SEH, da denne blev oprettet i sin tid, og at det har været meget svært at få kommunens hesteinteressede til at engagere sig i foreningen og dens aktiviteter i en tilstrækkelig grad.

Det  blev på aftenens generalforsamling besluttet at foreningen SEH skal fortsætte, og at der i det kommende år skal arbejdes med få rettet yderligere i vedtægterne, samt at få de lokale hesteinteresserede til at involvere sig i en større grad i SEH.

12.    Eventuelt
Der var ingen af de tilstedeværende der havde noget at tilføje til aftenens program.


Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Konstituerende bestyrelsesmøde i Skiveegnens Hestecentrum (SEH)Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter at generalforsamlingen var endt.

Aftenens referent var Christina Bonde.

Den nye bestyrelse består af Maibritt Rittermann, Stinne Houlberg, Mette Johansen, Heidi Christensen, Marianne Laursen.

Maibritt Rittermann fortsætter som foreningens formand. Heidi Christensen fortsætter som næstformand, og Stinne Houlberg fortsætter som kasserer. Da Christina Bonde blev valgt som den nye bestyrelses suppleant, bliver posten som sekretær overtaget af Marianne Laursen der blev valgt ind i bestyrelsen. Mette Johansen blev ligeledes valgt ind i bestyrelsen.

Det blev besluttet at Heidi Christensen og Marianne Laursen fremover skal stå med ansvaret for styringen af foreningens hjemmeside, hestenetskive.dk.

På aftenens møde blev der opsat følgende visioner for foreningen i 2013:
- en ændring af foreningens vedtægter, så disse passer bedre til SEH i fremtiden
- øge antallet af medlemmer
- arrangere temaaftner og events
- arbejde videre med Skiveegnens Turistkontor om ridestier

Mette Johansen fremlagde en forespørgsel vedrørende "Hesten i Fokus". Da hun i forvejen sidder med i styregruppen, ville hun høre om hun skulle rette henvendelse til de øvrige om de vil være interesserede i at SEH blev en del af dette.
De øvrige i bestyrelsen synes at dette ville være en god ide, og Mette Johansen vil gå videre med dette.

Dato for næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 11. april kl. 19.00, og vil blive afholdt hos Marianne Laursen, Frødalvej 4, Hem, 7800 Skive

Referat generalforsamling 26.03.2013

 

Generalforsamling i Skiveegnens Hestecentrum (SEH)

Tirsdag d. 26. marts 2013 kl. 19.00
Restaurant Strandtangen
Strandvejen 28
7800 SkiveAftenens dagsorden :

1.    Velkomst ved formanden
Formanden for SEH, Maibritt Rittermann, bød velkommen til den årlige generalforsamling.

2.    Valg af referent, dirigent og to stemmetællere
Christina Bonde blev valgt til aftenens referent. Stinne Houlberg blev valgt til dirigent. Marianne Laursen og Mette Johansen blev valgt til stemmetællere.

Aftenens dirigent, Stinne Houlberg, kunne ligeledes byde velkommen til SEH's generalforsamling, og samtidig konstatere at denne var indkaldt efter foreningens forskrifter, og dermed lovlig.

3.    Formandens beretning
Formanden, Maibritt Rittermann, kunne berette at det forgangne år har været et meget stille år, med få arrangementer. Heraf blev et arrangement aflyst, og et andet blev aldrig til noget.

Foreningen var igen repræsenteret ved MidtWest Farmshow, og havde denne gang fået tildelt en bedre plads end det foregående år. Der blev på dagen tegnet nogle nye medlemmer.

I 2012 var der på Spøttrup Borg EM i ridderturnering, og her var SEH blevet indbudt til at være med i planlægningen af eventen. Til selve afviklingen af EM, var bestyrelsen repræsenteret rundt omkring på pladsen, og selve EM'et blev en succes, men foreningen fik ingen udbytte herfra, da der ikke blev gjort opmærksom fra de øvrige arrangører, om at SEH var en medspiller.

SEH og Skiveegnens Turistkontor er i det forgangne år gået ind i et samarbejde om at få mere fokus på ridemulighederne i kommunen, og i løbet af året er der blevet lagt nogle rideruter ind på foreningens hjemmeside, og der arbejdes fortsat på at få flere ruter tegnet og gjort tilgængelige for kommunens ryttere samt turister.

Formanden sluttede sin beretning af med at udtrykke en bekymring fra hele den siddende bestyrelse om foreningens berettigelse. Det har i de foregående år været svært at få nye kræfter til at engagere sig i foreningen og dens aktiviteter. Derfor indeholder aftenens dagsorden et punkt der udelukkende drejer sig herom.

4.    Kassererens beretning
Kassereren for SEH, Stinne Houlberg, kunne berette at der i det forgangne år var kommet lidt flere indtægter qua nye medlemmer.
Foreningen har haft udgifter til div. annoncer samt deltagelse ved MidtWest Farmshow. Desuden har der været udgifter til foreningens hjemmesider, både den nye såvel som den gamle. Der har været udgifter i det forgangne år på grund af et bankskift, og efter en bankfusion skal der nu betales gebyrer ved betalinger.
Der har i det forgangne år ikke været nogen indtægter ved arrangementer, da der, som formanden pointerede, ikke havde været afholdt arrangementer. Der har i løbet af året været renteindtægter.
Slutteligt kunne det berettes at årets resultat blev negativt, med et pålydende på -4.961,32 kr. og at foreningen har en beholdning på i alt 54.898,39 kr.

5.    Vedtagelse af regnskab og budget
Der er ikke lagt et budget for 2013, da det på aftenens generalforsamling skal besluttes om foreningen skal bestå.
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.

6.    Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag til aftenens møde.

7.    Fastsættelse af kontingent
Der blev stillet et forslag om at indføre et kontingentfrit år for menige medlemmer i 2014, for at lokke flere medlemmer til. Forslaget blev vedtaget. Derfor vil kontingentet i 2013 være 100 kr. for menige medlemmer, og 200 kr. for kollektive medlemmer, mens det i 2014 vil være gratis for menige, og fortsat 200 kr. for kollektive medlemmer.

8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:   
Christina Bonde - modtager genvalg
Jørn Laursen - modtager ikke genvalg

Marianne Laursen blev valgt ind i bestyrelsen i første valgrunde, men da der var lige mange stemmer til henholdsvis Christina Bonde og Mette Johansen, måtte der en ekstra valgrunde til, hvor Mette Johansen blev valgt ind i bestyrelsen, og Christina Bonde blev valgt til suppleant.

9.    Valg af revisor og suppleant
Christina Bonde blev valgt til revisor. Henrik Madsen blev valgt til revisor-suppleant.

10.    Ændringer af vedtægter
Bestyrelsen havde lagt et forslag frem om ændring af foreningens vedtægter.

De forslåede ændringer er i forbindelse med §3 stk. 2,3 og 4, §4 stk. 1, 2, 3 og 4, og §5 stk. 1, 3, 4 og 5 samt §6 stk. 2 og 3..

Der var ingen indvendinger mod ændringsforslagene, og ændringerne blev derfor vedtaget.

11.    Evt. nedlæggelse af SEH
Som både formanden, og siden kassereren nævnte, så blev der på aftenens generalforsamling taget stilling til foreningens fremtid. De tilstedeværende medlemmer af den siddende bestyrelse ytrede alle ønske om at lade foreningen bestå.
Problemet har været at virkeligheden ikke har fulgt med i planlægningen af SEH, da denne blev oprettet i sin tid, og at det har været meget svært at få kommunens hesteinteressede til at engagere sig i foreningen og dens aktiviteter i en tilstrækkelig grad.

Det  blev på aftenens generalforsamling besluttet at foreningen SEH skal fortsætte, og at der i det kommende år skal arbejdes med få rettet yderligere i vedtægterne, samt at få de lokale hesteinteresserede til at involvere sig i en større grad i SEH.

12.    Eventuelt
Der var ingen af de tilstedeværende der havde noget at tilføje til aftenens program.


Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Konstituerende bestyrelsesmøde i Skiveegnens Hestecentrum (SEH)Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter at generalforsamlingen var endt.

Aftenens referent var Christina Bonde.

Den nye bestyrelse består af Maibritt Rittermann, Stinne Houlberg, Mette Johansen, Heidi Christensen, Marianne Laursen.

Maibritt Rittermann fortsætter som foreningens formand. Heidi Christensen fortsætter som næstformand, og Stinne Houlberg fortsætter som kasserer. Da Christina Bonde blev valgt som den nye bestyrelses suppleant, bliver posten som sekretær overtaget af Marianne Laursen der blev valgt ind i bestyrelsen. Mette Johansen blev ligeledes valgt ind i bestyrelsen.

Det blev besluttet at Heidi Christensen og Marianne Laursen fremover skal stå med ansvaret for styringen af foreningens hjemmeside, hestenetskive.dk.

På aftenens møde blev der opsat følgende visioner for foreningen i 2013:
- en ændring af foreningens vedtægter, så disse passer bedre til SEH i fremtiden
- øge antallet af medlemmer
- arrangere temaaftner og events
- arbejde videre med Skiveegnens Turistkontor om ridestier

Mette Johansen fremlagde en forespørgsel vedrørende "Hesten i Fokus". Da hun i forvejen sidder med i styregruppen, ville hun høre om hun skulle rette henvendelse til de øvrige om de vil være interesserede i at SEH blev en del af dette.
De øvrige i bestyrelsen synes at dette ville være en god ide, og Mette Johansen vil gå videre med dette.

Dato for næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 11. april kl. 19.00, og vil blive afholdt hos Marianne Laursen, Frødalvej 4, Hem, 7800 Skive